Privatlivspolitik

Taksatorringens privatlivspolitik i forbindelse med skadesbehandling

(Sådan behandler Taksatorringen personoplysninger)

Indsamling og brug af personoplysninger

I forbindelse med taksering af skader/vurderingsarbejde m.m. indsamler og behandler Taksatorringen som dataansvarlig en række personoplysninger om dig:

 • Forsikringstagere og forsikrede
 • Kontaktpersoner hos medlemmer, som er forsikringsselskaber
 • Skadelidte
 • Skadevolder
 • Reelle ejere og brugere noteret på registreringsattesten

Hvis du er pårørende eller værge har vi, i sjældne tilfælde, behov for at få bl.a. dine kontakt – og identifikationsoplysninger.

Er du rådgiver(advokat/revisor) eller panthaver, har vi behov for at få bl.a. dine kontakt – og identifikationsoplysninger.

Hvilke personoplysninger behandler vi

I Taksatorringen behandler vi følgende kategorier af personlysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger (navn og adresse, e-mailadresse, telefonnummer)
 • Policeoplysninger (policenummer, kundenummer, dækningsforhold, oplysninger i skadebeskrivelse, selvrisiko, skadedato, ikrafttrædelsesdato, stelnummer, registreringsdato og registreringsnummer på køretøj)
 • Yderligere oplysninger om den konkrete skade (personoplysninger, som indgår i hændelsesbeskrivelsen, værkstedstilbud/opgørelse over reparationsomkostninger)
 • Oplysninger, som afgives i forbindelse med den løbende dialog, vi måtte have med dig

Formål med behandling af personoplysninger om dig

Vi behandler personoplysninger om dig til disse formål:

 • For at behandle skadessager
 • For at indsamle informationer om din brug af og færden på www.taksatorringen.dk
 • Statistiske formål og med henblik på optimering af www.taksatorringen.dk. Vi analyserer bl.a., hvordan du som bruger anvender www.taksatorringen.dk for hele tiden at forbedre hjemmesidens funktionalitet
 • Overholdelse af gældende databeskyttelseslovgivning og andre legitime interesser, f.eks. 
  • Kundetilfredshedsanalyser
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Etablering, anvendelse eller forsvar af juridiske krav
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter

Hvor og hvordan indsamler vi oplysningerne?

Ud over de personoplysninger, du selv giver, indhenter vi oplysninger, som er nødvendige for os for at behandle en skadessag, eksempelvis fra et forsikringsselskab og offentlige myndigheder f.eks. MR (SKAT – Motorregistreret) og fra vores website. Det afhænger af formålet, hvilke oplysninger vi har brug for at indsamle.

Svarer du på selskabets kundetilfredsanalyse ved autoskader, indsamler vi også oplysninger om dine svar.

Det juridiske grundlag for behandlingen

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysninger om dig er følgende:

 • Vi behandler personoplysninger om forsikringstagere og forsikrede som led i opfyldelsen af deres kontrakt med forsikringsselskabet, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og Databeskyttelseslovens § 6.
 • Vi behandler personoplysninger om skadelidte, skadevolder og reelle ejere og brugere noteret på registreringsattesten som led i en legitim interesse i at kunne behandle skaden og foretage forskellige registreringer hos offentlige myndigheder, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og Databeskyttelseslovens § 6.
 • For kontaktpersoner hos forsikringsselskaber er behandlingsgrundlaget legitime interesser, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f og Databeskyttelseslovens § 6, idet vi har en legitim interesse i at kunne kommunikere med forsikringsselskabet.
 • Derudover har vi legitime interesser i at foretage kundetilfredshedsanalyser, dokumentere lovlig behandling, at overholde basale principper for behandling af personoplysninger, iværksætte og vedligeholdelse tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøge mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtere forespørgsler og klager fra registrerede og andre, i at etablere, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Såfremt at der er givet samtykke til kundetilfredshedsanalyse, kan vi videregive oplysninger til relevant værksted og forsikringsselskab jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 7 Databeskyttelsesloven §8 stk.5.
 • For informationer om brug af og din færden på vores hjemmeside: Det juridiske grundlag er samtykke, jf. § 3 i bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (”cookie-bekendtgørelsen”).

Kategorier af modtagere

Vi behandler personoplysninger om dig fortroligt og videregiver dine oplysninger til andre, hvor det er relevant for behandling af din skadesag, og inden for rammerne af Lov om finansiel virksomhed og databeskyttelseslovgivningen.

Taksatorringen videregiver oplysninger til følgende modtagere:

 • Forsikringsselskaber
 • Panthavere
 • Offentlige myndigheder (SKAT – Motorregisteret)
 • Reparatører, værksteder, autoophuggere
 • Advokater
 • Samarbejdspartnere

Det juridiske grundlag for videregivelsen

Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er følgende:

 • Opfyldelse af din kontrakt med forsikringsselskabet, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.
 • De legitime interesser, der er beskrevet ovenfor, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. § 6 i Databeskyttelsesloven.

Hvor lang tid gemmer vi dine oplysninger?

Taksatorringen har pligt til at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante. Det betyder, at vi løbende sletter oplysninger, når vi:

 • ikke længere har et sagligt formål med behandlingen
 • eller har en lovmæssig pligt eller ret til at opbevare dem, herunder bl.a. bogføringslovgivningen og i henhold til lovgivning om forældelse af straf- og erstatningsansvar, hvis relevant.

Taksatorringens overordnede sletteregler er disse:

Sletteregler

Behandling hos databehandlere

Taksatorringen benytter databehandlere:

 • Udbydere af software
 • Hosting-firma og internetleverandører
 • Skadeopgørelsessystemer
 • Valideringssystemer

Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til en række databehandlere.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende – dog de begrænsninger der følger af databeskyttelseslovgivningen.

 • Du har ret til indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger, herunder ift. automatiserede individuelle afgørelser.
 • Du har også ret til, at vi korrigerer eller sletter dine personoplysninger.
 • I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).
 • Har du afgivet samtykke, kan du altid kontakte os for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Vi vil herefter ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Ret til indsigelse

Du har ret til af grunde, der vedrører din særlige situation at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemlen er legitime interesser, som angivet ovenfor. Taksatorringen må derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre Taksatorringen påviser vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder er du velkommen til at kontakte os.

Taksatorringen, CVR-nr: 86248018 Krondalvej 8, 2610 Rødovre er dataansvarlig.

E-mail:  persondata@taksatorringen.dk

Telefonnummer:44 54 14 00.

Udgave 2. 21-02-2021

Download denne side i PDF-format